Historie

 

In het zich ontwikkelend en vormend Dronten werd omstreeks 1980 de noodzaak ingezien van een EHBO vereniging in dit nieuwe dorp in polderland. Tot die tijd was er wel aan training en opleiding van nieuwe Eerstehulpverleners in het dorp Dronten gedaan, maar dit werd geregeld door de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis.
Naast een vereniging in Dronten, zijn er zusterverenigingen in de dorpen Swifterbant en Biddinghuizen.
De EHBO Vereniging Dronten kent officiële statuten en een huishoudelijke reglement, is een op zich zelf staande vereniging, die sinds 2009 aangesloten is bij de landelijke vereniging “Koninklijke EHBO Vereniging”.


VERENIGINGSSTRUCTUUR


Het bestuur

Bestaat uit een groep vrijwilligers die tevens praktiserend Eerstehulpverlener van de vereniging zijn. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er: een ledenadministrateur, coördinator cursussen, coördinator materiaalbeheer, coördinator posten en een algemene lid. Er is van elke functie een taakomschrijving beschikbaar met zaken die van de betreffende persoon worden verwacht.


Het bestuur vergadert meestal zo’n 10 of 11 keer per jaar en gewoonlijk op woensdagavond. Bestuursvergaderingen worden normaliter gehouden bij de bestuursleden thuis.
Verzending van agenda’s, notulen en overige bestuurszaken wordt voor het merendeel per e-mail verzorgd.


Kaderinstructeurs & hulpkader
De beginners- en herhalingslessen EHBO worden gegeven door de kaderinstructeurs van de vereniging. Dit zijn gediplomeerde personen die jaarlijks hun bij- en herscholingslessen moeten volgen om hun instructeurs-diploma geldig te houden.
Onze kaderinstructeurs zijn tevens gediplomeerd om de reanimatie- en AED cursus te geven.

Gezien de grootte van onze totale ledengroep wordt het kader bijgestaan door hulpkader dat niet speciaal daarvoor is opgeleid, maar naar het inzicht van én onder het toezicht van het kader wel over extra kwaliteiten beschikt om sturend en adviserend tijdens de EHBO lessen aanwezig te zijn, zodat er meer aandacht is voor het individuele EHBO-lid en er meer praktische oefeningen kunnen plaatsvinden.

 

Beginners- en herhalingscursussen (ook Algemene Ledenvergadering, Themavond en Slotavond) worden gehouden in Het Denksportcentrum te Dronten.


Beginnerscursus
Elke a.s. Eerstehulpverlener zal zijn eerste kennis en ervaring moeten opdoen in de beginnerscursus. Als iemand deze cursus wil volgen, kan zij of hij de gegevens doorgeven aan onze “Ledenadministratie” of het aanmeldformulier invullen. Cursus- & examenkosten vindt u op de pagina Cursusaanbod.

Het bestuur bepaalt in overleg met het kader de maximum aantal cursisten voor een beginnerscursus. Wordt de aanmelding overschreden, dan komen gegadigden op een reservelijst. 
Voordat de cursus wordt gestart, zijn data van bijeenkomsten vastgesteld en is lesruimte gereserveerd.

Een beginnerscursus omvat 11 lessen van 2 uur (inclusief het examen); als alle lessen zijn gevolgd, is de opgeleide kandidaat voldoende geschoold om met vertrouwen het examen tegemoet te treden. In de lessen is aandacht besteed aan elementaire EHBO, verbandleer, reanimatie, omgaan met AED, e.d.; alle onderdelen worden tijdens het examen getoetst.
Mocht een kandidaat onverhoopt ziek worden, dan is in overleg met kader en bestuur misschien een tussenweg mogelijk in de zin van extra scholing of i.d.; blijft een kandidaat zonder verdere opgave van redenen afwezig, dan vervalt de aanspraak op examendeelname en/of restitutie van het cursusgeld. In alle gevallen van onenigheid ligt het definitieve besluit bij het bestuur van de EHBO Vereniging te Dronten.


Het examen
Het examen wordt afgenomen door 2 examinatoren van Het Oranje Kruis. Er is ook een Lotusslachtoffer aanwezig, zodat de examenkandidaat op een “echt slachtoffer” zijn praktische vaardigheden kan laten zien. Daarnaast is er een reanimatiepop aanwezig voor de hartmassages, beademing, en de bediening van een AED apparaat. Ook wordt de theoretische kennis van de kandidaat getoetst.De totale duur van het examen bedraagt 2 x 20 minuten per persoon.

Direct na afloop van het examen wordt de uitslag door de kaderarts aan de kandidaten meegedeeld.
 
Lesseizoen
Dit omvat:
a. de algemene ledenvergadering met een bestuurstechnisch en een educatief deel;
b. een serie van 11 beginnerslessen;
c. 5 herhalingslessen met lesstof (w.o. verbandleer en reanimatie, en bediening AED);
d. de slotavond (verzorgd door het kader);


COMMUNICATIE MET DE LEDEN E.A.:

 

Website van de vereniging
In januari 2005 is gestart met een uitvoerige website. Het bestuur staat open voor opmerkingen, suggesties en tips om de site beter leesbaar en/of informatiever te maken.

 

Info-bulletin
Aan het begin van elk seizoen is er het “Info-bulletin” met daarin jaarverslagen, agenda van de algemene vergadering, ledenlijsten, adressen, data en onderwerpen van de herhalingslessen e.d.. Ook deze wordt digitaal via mail aan de leden toegezonden.

 

Algemene ledenvergadering
Eenmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid door het uitschrijven van een algemene vergadering. De leden worden geïnformeerd door het “Info-bulletin”.
Er wordt verslag gedaan van gevoerd beleid m.b.t.:
a. jaarverslag;
b. verslag alg. verg. vorig jaar;
c. financiën;
d. posten;
e. ledenadministratie;
f. de voorzitter verzorgt een ‘woord vooraf’;
Tijdens de AV kan er ook een bestuursverkiezing worden gehouden. Een bestuurstermijn is 4 jaar en een lid kan na een termijn herkozen worden.
Het tweede deel van de AV wordt gevuld met een educatief deel. Daarmee is deze avond een reguliere lesavond en telt deze mee voor de ‘aanwezigheidsadministratie’.

Posten:
Als EHBO vereniging Dronten zijn we in principe bereid om waar mogelijk festiviteiten en evenementen te ondersteunen met onze kennis en vaardigheden van de EHBO. Daarvoor is een postgroep actief, die bereid is om dagdelen aanwezig te zijn bij allerlei evenementen. De organiserende (sport)vereniging zoekt hiervoor contact met de coördinator posten van onze vereniging.
Deze coördinator gaat vervolgens op zoek naar leden die bereid zijn dit posten te verzorgen. Materiaal wordt geregeld door de coördinator materiaalbeheer. De coördinator posten zorgt vooraf voor de nodige contracten en achteraf voor de facturering van e.e.a. Per dagdeel en per aanwezige Eerstehulpverlener wordt een bepaald tarief gehanteerd. De posters kunnen eventuele gemaakte reiskosten declareren bij de penningmeester. De vereniging die de posters heeft ingehuurd, zorgt voor de catering van de betreffende personen.

 

Klachtenregeling

In het geval van klachten volgen wij de klachtenregeling van de KNV EHBO

Copyright EHBO Dronten