Huishoudelijk reglement van KONINKLIJKE EHBO-vereniging Dronten

Versie 4.0                                                                                                                                          Januari 2020

Dit huishoudelijke reglement bevat de algemene richtlijnen voor alle leden van de vereniging. 

1.     DIPLOMA

a.     Het diploma wordt 1 keer per 2 jaar (verenigingsjaar) verlengd. 
        Men dient daartoe jaarlijks 2 verplichte herhalingslessen èn 3 van de 4 herhalingslessen met de overige onderwerpen
        te volgen.

b.     De herhalingsles start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.
        Iedereen wordt geacht om 20.00 uur aanwezig te zijn. Leden die maar gedeeltelijk aanwezig zijn, worden hier op
        aangesproken en zij missen daarmee een deel van de aangeboden lesstof.

c.     Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het tekenen van de presentielijst; deze ligt elke lesavond ter ondertekening klaar.
        Een lid hoeft slechts voor- en achternaam te noteren. 

d.     Aan het einde van een seizoen krijgt een lid dat niet het vereiste aantal herhalingslessen heeft gevolgd een oproep van
        de ledenadministrateur om een competentietoets af te leggen. De kosten voor deze toets bedragen €10,00 per gemiste
        les, met een maximum van €30,00 en moeten voorafgaand aan de toetsafname worden betaald.

2.     LIDMAATSCHAP

a.     De leden betalen ieder cursusjaar contributie, de hoogte van de contributie wordt door de algemene ledenvergadering
        vastgesteld.

b.     De contributie wordt bij voorkeur automatisch betaald door het toegezonden incassoformulier voor machtiging te
        ondertekenen en in te leveren bij de penningmeester.
        Wanneer leden geen gebruik willen maken van automatische incasso, dient de contributie te worden betaald door
        overmaking naar de bankrekening van de vereniging, aan de hand van een factuur van de penningmeester.
        Voor niet automatische betaling zullen wij extra kosten in rekening brengen.

c.     Opzegging van het verenigingslidmaatschap vindt zonder kosten plaats aan het einde van het seizoen vóór 1 mei.
        Daarnaast kan opzegging te allen tijde plaatsvinden, maar dan is men wel de volledige jaarcontributie verschuldigd. 

d.     Alle leden samen vormen de vereniging en daarom kan er een actieve inzet worden gevraagd.

3.     BESTUUR

a.     De taken van ieder bestuurslid staan nader omschreven in de bestuurstaakomschrijving in het
        “Handboek EHBO bestuurder”.

b.     Alle bestuurders zijn verzekerd voor bestuurlijke aansprakelijkheid.

4.     POSTEN

 Voor het posten gelden de volgende regels:

•       Men dient tijdens het posten een EHBO-hesje te dragen.

•       Materiaal wordt door de vereniging beschikbaar gesteld, men dient hier derhalve verantwoord mee om te gaan.

•       Kilometers worden vergoed (€ 0,19 per kilometer) onder de volgende voorwaarden:
        - Er moet minimaal 5 kilometer enkele reis gereden zijn buiten Dronten.
        - De chauffeur moet schriftelijk  een kilometerverantwoording indienen bij de penningmeester.

•      Als leden posten op aanvraag van de vereniging, zijn zij WA verzekerd, mits de leden in het bezit zijn van een geldig
       EHBO-diploma.

5.     1 maal per jaar verschijnt het Informatiebulletin met informatie van de vereniging.
6.     Bij onduidelijkheden of onenigheid ligt het besluit bij het bestuur van de EHBO-vereniging.

Dit huishoudelijk reglement is bindend.

 

Copyright EHBO Dronten