Huishoudelijk reglement

 

Dit huishoudelijke reglement bevat de algemene richtlijnen voor alle leden van de vereniging.  

1. Het diploma wordt 1 keer per 2 jaar (verenigingsjaar) verlengd indien men minimaal jaarlijks de competentienummers 1 t/m 6 en tweejaarlijks de nummers 7 t/m 18 goed uitgevoerd heeft.
De herhalingsles start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.
Iedereen wordt geacht om 20.00 uur aanwezig te zijn. Leden die maar gedeeltelijk aanwezig zijn, worden hier op aangesproken en zij missen daarmee een deel van de aangeboden competenties.

2. De leden betalen ieder cursusjaar contributie, de hoogte van de contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Op dit moment (besluit algemene ledenvergadering seizoen 2008/2009) bedraagt de hoogte van de contributie € 37,00.

3. De contributie wordt bij voorkeur automatisch betaald door het toegezonden incassoformulier voor machtiging te ondertekenen en in te leveren bij de penningmeester.
Wanneer leden geen gebruik willen maken van automatische incasso, dient te worden betaald d.m.v. de toegezonden acceptgirokaart.
Voor niet automatische betaling zullen wij extra kosten in rekening brengen t.w. € 2,50 per betaling. De contributie wordt dan dus € 39,50.

4. Opzegging van het verenigingslidmaatschap vindt zonder kosten plaats aan het einde van het seizoen in april of mei, in elk geval vóór uiterlijk 1 juni. Daarnaast kan opzegging te allen tijde plaatsvinden, maar daarvoor is dan wel - buiten de maanden mei of juni - de volledige contributie verschuldigd. 

5. De taken van ieder bestuurslid staan nader omschreven in de bestuurstaakomschrijving in het “Handboek EHBO bestuurder”.

6. Alle bestuurders zijn bij het AON verzekerd voor bestuurlijke aansprakelijkheid.

7. Voor het opdoen van praktijkervaring kan men posten.
Bij 1 of meerdere malen posten per cursusjaar krijgt men hiervoor een aantekening. Er wordt dan 1 competentie (7 t/m 18) in mindering gebracht.
Voor het posten gelden de volgende regels;
a. Men dient tijdens het posten een EHBO hes te dragen.
b. Materiaal wordt door de vereniging beschikbaar gesteld, men dient hier derhalve verantwoord mee om te gaan.
c. Kilometers worden vergoed (€ 0,15 per kilometer) onder de volgende voorwaarden:
• Er moet minimaal 5 kilometer gereden zijn buiten Dronten.
• De chauffeur moet schriftelijk  een kilometerverantwoording indienen bij de penningmeester.
d. Als leden posten op aanvraag van de vereniging, zijn zij WA verzekerd, mits de leden in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma.

8. Alle leden samen vormen de vereniging en daarom kan er een actieve inzet worden gevraagd.

9. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het tekenen van de presentielijst; deze ligt elke lesavond ter ondertekening klaar. Een lid hoeft slechts voor- en achternaam te noteren. De competenties worden alleen achter de naam genoteerd als deze niet voldoende beheerst worden.

10. Aan het einde van een seizoen krijgt een lid dat niet voldoende competenties heeft getoond (of te vaak afwezig is geweest) een oproep van de ledenadministrateur om een toets af te leggen. De kosten voor deze toets bedragen € 10,00 en moeten voorafgaand aan de toetsafname worden betaald.

11. 1 maal per jaar verschijnt het Informatiebulletin met informatie van de vereniging.
Zo’n tweemaal per jaar verschijnt de digitale nieuwsflits. 

12. Bij onduidelijkheden of onenigheid ligt het besluit bij het bestuur van de EHBO vereniging.

Dit huishoudelijk reglement is bindend.

Copyright EHBO Dronten